ความสูงวัดจากระดับน้ำทะเล
ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
0-0.5ม.
0.5-1.0ม.
1.0-1.5ม.
1.5-2.0ม.
2.0-2.5ม.
2.5-3.0ม.
3.0-3.5ม.
>3.5ม.
ข้อมูลความสูงจากกรมแผนที่ทหาร